PRIVACYREGLEMENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden, met uw expliciete toestemming gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats en omschrijving van de verleende dienst en de kosten van het consult wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Alleen die gegevens zijn zichtbaar voor mijn administratiekantoor.
  • Het opstellen en invullen van de anamnese.
  • Verslaglegging na een consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier, blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op mijn nota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • de datum en kosten van het consult
  • een korte omschrijving van de werkwijze en van de behandeling

Laatste update: juni 2019